POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                 

 1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.m-design-factory.pl.                                                                   Właścicielem sklepu jest: M. design Maciej Mazur  prowadzący działalność gospodarczą  zarejestrowaną  i wpisaną do Centralnej   Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   Rzeczypospolitej Polskiej. NIP 7481179676, REGON 385545014  pod adresem:   ul. Żeromskiego 8/1, 48-100 Głubczyce, Polska.                                                                                                                                         1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją   postanowień niniejszego   Regulaminu jest Sprzedawca.                                                                                                                                                                 1.3. Definicje:                                                                                                                                                                                         1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.                             1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.                         1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający     złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży   oraz   sposobu płatności i  dostawy.                                                                                                                                                                      1.3.4. KUPUJĄCY –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez   przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.                           1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).                                 1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w   systemie Usługodawcy, w którym gromadzone są dane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.     1.3.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.                                                                                                       1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a   Sprzedawcą.                                                                                                                                                                                         1.3.9. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.m-design-factory.pl.                                 1.3.10. SPRZEDAWCA – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą :                                                                                         M. design Maciej Mazur- zarejestrowaną  i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   Rzeczypospolitej   Polskiej.                                                                                                                                                                 1.3.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu   Internetowego.                                                                                                                                                                                     1.3.12. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych   przez   przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności   prawnych.                                                                                                                                                                                               1.3.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.   827 ze zm.)                                                                                                                                                                                         1.3.14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia  zmierzające bezpośrednio do    zawarcia Umowy Sprzedaży.                                                                                                                                                                       2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY                                                                                                                               2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego   Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.                                                                                                                                     2.2. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży cena   Produktu jest wyeksponowana na stronie Sklepu Internetowego, podana jest w złotych polskich (zł) z zawartym podatkiem z   podaniem kosztów przesyłki/dostawy.                                                                                                                                                       2.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje złożeniu przez Kupującego Zamówienia.                         2.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.               2.5.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu   stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.                       3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚC                                                                                                                                                    3.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:                                                     3.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.                                                                                                                                 3.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.                                                                                                                 3.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24                                                             3.5. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą  oraz rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą   płatniczą,  przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem  serwisu Przelewy24.pl                                             3.6. Termin płatności.                                                                                                                                                                               3.7. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient   obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.                                     3.8. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania   płatności przy odbiorze przesyłki.                                                                                                                                                                 4. SPOSOBY DOSTAWY, KOSZT DOSTAWY PRZESYŁKI ,TERMIN ODBIORU PRODUKTU                                                           4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.                                         4.2.Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy/odbioru Produktu:                                                                 4.3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, przesyłka za pomocą Poczty Polskiej.                                                       4.4. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że odpowiednia adnotacja przy danym produkcie stanowi inaczej.               4.5.Termin dostawy Produktu wynosi do 14 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego produktu podano inny termin dostawy.     4.6. Na stronie Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, wskazane są koszty dostawy produktu.                     4.7.W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia     uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.                                                                                                       4.8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży                                     5. REKLAMACJE                                                                                                                                                                                      5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego:                                                                                      5.2. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru. W przypadku wykrycia przez Nabywcę wady towaru stosuje się przepisy   prawa  Cywilnego o rękojmi za wady (art. 556-576). Sklep przyjmuje i załatwia reklamację dotyczącą towaru, w terminie 14 dni od   dnia   wykrycia wady przez nabywcę i dostarczenia produktu pod adres wskazany przez Sprzedawcę, poprzez firmę kurierską lub za   pośrednictwem Poczty Polskiej.                                                                                                                                                               5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego pisemnie na adres: ul. Żeromskiego 8/1, 48-100 Głubczyce oraz za   pośrednictwem poczty elektronicznej na dres sklep@m-design-factory.pl                                                                                               5.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.   5.5. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.             6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY                                                                                                                                     5.1..Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o Ochronie Praw Konsumentów, z towaru zakupionego w sklepie można         zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany   ani nie został w żaden sposób zniszczony oraz musi być przekazany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Sprzedawca   gwarantuje zwrot w terminie 14 dni wszystkich dokonanych płatności w tym koszty dostawy Produktu z wyjątkiem kiedy konsument   wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.                                 5.2. Poniżej wzór odstąpienia od umowy, dostępny jest na stronie internetowej sklepu. 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                  Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nazwa i adres przedsiębiorcy 

                                                                                                           .................................................................................................

                                                                                                           ..................................................................................................
     
                                                                                                                     

           

                                                                                                 Oświadczenie

                                                                      o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

                                                                                           lub poza lokalem firmy
   

                    


 Ja/My (*)………………….…………… niniejszym  informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży

 następujących  rzeczy(*)………………………………..……................................................................                                                           umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..........
 usługi(*) ……………………………………………………………………..…………………………..........

               
 Data zawarcia umowy/odbioru(*) ………………………………………..………………. 

                                                                                                                                                                                                                                            ……………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

 

  (*) Niepotrzebne skreślić
  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru                                                                                                                                             podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

                                                                                                                                                       

Portfolio

fotografia

branding

grafika warsztatowa - linoryt

• branding • materiały reklamowe • opakowania • strony www • grafika warsztatowa • fotografia • art workshops •

powrót

regulamin

regulamin

regulamin

 Copyright © 2020-2021                           Wszelkie prawa zastrzeżone.